Hệ thống quản trị doanh nghiệp định hình từ việc xây dựng cơ cấu tổ chức khoa học, tinh gọn và đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Cùng đồng hành với doanh nghiệp liên quan đến cơ cấu tổ chức, NUB Human Capital cung cấp các dịch vụ tư vấn bao gồm:

1. Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức.

2. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.