Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH

Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nghị định 115/2015/NĐ-CP

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong việc tham gia BHXH-BHYT-BHTN.

Luật việc làm 2013

Luật này áp dụng đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ ... Bảo đảm quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.

Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Bộ luật lao động 2012

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.


Hiển thị 91 - 100 / 100