Hệ thống quản trị nhân sự là hệ thống nền tảng, tổng hợp mọi chức năng nhằm xây dựng chiến lược và thực hiện các công tác quản lý nhân sự bao gồm tuyển và dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá và đãi ngộ nhân sự. Hệ thống quản trị nhân sự là sự chuẩn mực và mang đến hiệu quả cho toàn bộ nhiệm vụ quản lý nhân sự trong tổ chức. Khi đã hiểu được tầm quan trọng của hệ thống này thì việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự là việc làm tối cần thiết và ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. 

 

NUB Human Capital cung cấp các dịch vụ tư vấn Hệ thống quản trị nhân sự bao gồm:

1. Tuyển và dụng nhân tài

2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự

4. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tối đa sự gắn kết trong toàn tổ chức

Chưa có nội dung nào.