Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH (danh mục lao động nhẹ dưới 15 tuổi)

Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH (danh mục cấm lao động chưa thành niên)

Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH (người giúp việc)

Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nghị định 27/2014/NĐ-CP (người giúp việc)

Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

Nghị định 60/2013/NĐ-CP (dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc)

Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc