Quyết định 1910/QĐ-TLĐ năm 2016

Quyết định 1910/QĐ-TLĐ năm 2016 về Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016

Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 về Quy định quản lý tài chính, tài sản công đoàn; thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu nộp tài chính công đoàn

Quyết định 272/QĐ-TLĐ năm 2014

Quyết định 272/QĐ-TLĐ năm 2014 về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 271/QĐ-TLĐ năm 2014

Quyết định 271/QĐ-TLĐ năm 2014 về khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 270/QĐ-TLĐ năm 2014

Quyết định 270/QĐ-TLĐ năm 2014 về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn