Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH (danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH (danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH (danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Quyết định 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Bộ trưởng Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội

Quyết định 190/1999/QĐ-BLĐTBXH (danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Quyết định 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 44/1997/LĐTBXH-QĐ (danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm - Bộ nội vụ)

Quyết định 44/1997/LĐTBXH-QĐ ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ (danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ năm 1996 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 915/LĐTBXH-QĐ (danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Quyết định 915/LĐTBXH-QĐ năm 1996 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặt biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 1085/LĐTBXH-QĐ (danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm - Bộ quốc phòng)

Quyết định 1085/LĐTBXH-QĐ năm 1996 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ (danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ về ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 2753/LĐTBXH-BHLĐ (hướng dẫn xây dựng Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

Công văn 2753/LĐTBXH-BHLĐ hướng dẫn xây dựng Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm