N.U.B. – We are Your Human Capital - Chúng tôi là một phần trong VỐN NHÂN LỰC của các bạn!

 

Giá trị cốt lõi (Core Values):

             T  –  Thriving

             H  –  Honesty

             R  –  Responsibility

             I   –  Integrity

              –  Validity

             E  –  Empowerment

           

Phương châm (Slogan): Non stop learning Ultimates the Best - Không ngừng học hỏi dẫn đến thành công.

 

Tầm nhìn (Vision):

1.     NUB Human Capital cung cấp các giải pháp phát triển cá nhân và tổ chức

2.     NUB Human Capital mang lại giá trị cộng đồng cho xã hội.

 

Sứ mệnh (Mission):

1.     Chia sẻ kiến thức mới về nhân sự hiện đại, cũng như cập nhật xu hướng nhân sự mới nhất trên thế giới;

2.     Truyền tải các nội dung, thông điệp đến các tổ chức, cá nhân nhằm đạt mục tiêu phát triển doanh nghiệp và phát triển bản thân trong thời đại công nghệ số;

3.     Cập nhật thông tin mới nhất về những thay đổi liên quan pháp luật lao động.

 

Phương châm hành động (Principles):

             N – Nhanh chóng

             U – Uy tín

             B – Bảo mật